Зелени работни места: единственият начин за по-добро бъдеще

Зелени работни места: единственият начин за по-добро бъдеще

Според доклад на Международната организация на труда (МОТ) до 2030 г. в световен мащаб ще бъдат създадени 24 милиона нови работни места, при условие че се приемат и прилагат устойчиви практики .

По този начин също така ще се даде възможност на милиони хора да преодолеят бедността и да се радват на по-добър живот, в съответствие с една от целите на Парижкото споразумение, което подчертава ангажимента на нациите за справедлив преход и създаване на достоен труд и зелени работни места. Въпреки че ще има известна загуба на работни места – най-вече в петролната промишленост – това ще бъде компенсирано от работни места, създадени във връзка с обслужването на възобновяеми енергийни източници и преход към кръгова икономика.

В развиващия се свят, където бедните са най-засегнати от въздействието на изменението на климата, МОТ работи за напредък и интегриране на екологосъобразното социално и икономическо развитие чрез насърчаване на зелени работни места и увеличаване на възможностите за генериране на доходи. Зелените работни места създават възможност за усвояване на променящи живота умения, които са от полза за цялата общност и намаляват въздействието върху околната среда.

В Шри Ланка , която вече е класирана като четвъртата най-уязвима страна в света от въздействието на изменението на климата, безмилостните наводнения от 2016 и 2017 г. нанесоха сериозни щети на районите за отглеждане на чай, източник на доходи за мнозина. През 2018 г. МОТ си сътрудничи с националното и местното правителство, за да разработи модел за облекчаване на въздействието върху поминъка на суровото време чрез по-добро управление на наличните водни ресурси. Проектът, който попада във водещата програма на МОТ „ Работни места за мир и устойчивост“ , е модел, който МОТ се надява да бъде възприет от партньорите за развитие, за да бъде възпроизведен в други региони на засегнатите от суша и наводнения райони в Шри Ланка и на други места. 

В селските райони на Египет инициатива на МОТ, споделена с местното правителство и университета, реализира пилотен проект, в който бедните фермери бяха обучени как да произвеждат биогаз от оборския тор на добитъка си, което от своя страна им осигури достъпен източник на енергия и торове и увеличи доходи и производство на култури. Програмата също така създаде работни места за наскоро завършили студенти, които провеждат обучение в селата как да произвеждат биогаз, като същевременно насърчават екологично устойчиви технологии.