Зелени работни места: устойчивото бъдеще на пазара на труда

Зелени работни места: устойчивото бъдеще на пазара на труда

„Зелените“ професии съчетават икономическите интереси с тези на планетата, за да опазват околната среда и да насърчават енергийния преход. Пазарът на труда отваря вратата за нови професионални роли, които могат да осигурят устойчив растеж.

 Значение на зелените рсботни места

Зелените работни места са всички онези професии, които имат за цел да защитят Земята и нейното благополучие, защитавайки човешкото развитие, но без да оказват отрицателно въздействие върху здравето на околната среда.

Тези работни места набират скорост на пазара на труда, тъй като предвид все по-честите екстремни метеорологични явления и щетите върху живите екосистеми нараства вниманието и чувствителността към здравето на планетата. Поради тази причина зелените работни места се подкрепят все повече от бизнес инвестиции, съществува тенденция към енергоспестяване и екологична устойчивост която ще изисква между 2,4 и 2,6 милиона нови работни места.

Работата, която е свързана със зелената икономика

За първи път за зелена икономика се говори в края на 80-те години на миналия век. Идеята за наистина зелена или екологична икономика започва през 2006 г. с доклада на Стърн, изследване на изменението на климата и рисковете за околната среда, поръчано от британското правителство. Оттогава промените в климата и щетите върху екосистемите стават все по-очевидни, което налага преминаването от линейна към кръгова икономика .

Зелената икономика е практика на устойчиво развитие чрез подкрепа на публични и частни инвестиции с цел създаване на инфраструктура, която насърчава социалната и екологична устойчивост.  Насърчавате се икономиките да станат по-устойчиви и нисковъглеродни и се цели гарантиране на тоива, че природните ресурси продължават да предоставят екологични ресурси и услуги за нашето благополучие.

Следователно пазарът на труда все повече се насочва към зелени кариери, които защитават околната среда и насърчават устойчивото развитие. Това е в съответствие с целите, поставени от Европейския съюз за постигане на ускоряване на енергийния преход преди всичко чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Най-търсените сектори


Само секторът на възобновяемите енергийни източници ще доведе до поне 38 милиона повече работни места до 2030 г. в световен мащаб.  Броят на работните места в енергийния сектор може да нарасне до 139 милиона, включително повече от 74 милиона в секторите на енергийната ефективност, електрическите превозни средства, системите за мощност/гъвкавост и водород.

Установяването на точния брой нови зелени работни места не е лесно, тъй като всички икономически сектори са повече или по-малко пряко свързани с околната среда и устойчивостта; наистина енергийният преход включва всички области – от селското стопанство до туризма, от научноизследователската и развойна дейност до администрацията. Не трябва да подценяваме и ролята на комуникацията: социалните науки, заедно с резултатите от метеорологията и климатологията, имат за задача да подобрят обществената осведоменост чрез използване на научни доказателства.

Италианската публична организация ANPAL предоставям моментна снимка на секторите с най-голям брой компании, инвестиращи в зелени работни места със специален доклад през 2021 г. В допълнение към химическата, фармацевтичната, петролната, автомобилната и строителната промишленост се открояват и комуналните услугирябва да вземем под внимание и туризма, настаняването и кетъринга, транспорта и логистиката, здравеопазването и социалното подпомагане, образованието и услугите в подкрепа на бизнеса. За да обобщим, зеленият преход не е предизвикателство за конкретен производствен сектор, колкото промяна на парадигмата на целия пазар на труда.

Зелените професии
Новото осъзнаване и нарастващата чувствителност към важността на проблемите на околната среда води до нарастващ интерес към определени професии . Ето списък на някои от най-търсените екологични професии на пазара на труда:

 • Инженер по околна среда
  Инженер в услуга на околната среда и местната област: той или тя участва в проектирането на проекти и услуги, измерва въздействията върху околната среда и потенциалните щети върху живите екосистеми. Негова или нейна работа е също така да оценява физическите и химическите рискове, свързани с – както и вредните ефекти от – човешки дейности.
 • Мениджър на екологичен проект
  Мултидисциплинарен професионалист, специализиран в екологичната устойчивост, който се стреми да балансира икономическите въпроси с благосъстоянието на планетатан а която живеем.
 • Инженер по екологични материали
  За да стане една компания зелена, тя трябва да намери решения за производство на екологични и устойчиви материали по време на различни процеси на трансформация. Това е основната задача на инженера по зелени материали.
 • Енергиен мениджър
  Професионалист, чиято работа е да наблюдава и управлява всичко, свързано с енергията в рамките на компания или публична организация. Неговата или нейната роля е да оптимизира потреблението и да насърчава прилагането на инициативи за подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници.
 • Юрист по околната среда
  Професионалист с юридическо образование, който притежава специфични умения в областта на екологичното право. В допълнение към способността да тълкува правилно европейските, националните и местните закони по отношение на защитата на района и планетата, той или тя наблюдава пътя на компанията към зеления преход.
 • Управление на екологичния маркетинг
  Маркетингът също трябва да става все по-екологичен чрез адаптиране на стратегии към нуждите не само на компанията, но и на планетата. Тази професионална фигура насърчава дейности, продукти и услуги, които са екологично устойчиви и имат най-малко въздействие върху околната среда.

Ползите
Зелените професии са ключови за подобряване на енергийната ефективност, ограничаване на вредните емисии, намаляване на отпадъците и насърчаване на разпространението на възобновяеми енергийни източници. С две думи, те правят възможно защитата на планетата, живите екосистеми и – като резултат – хората. Ползите обаче не свършват с проблемите на околната среда: развитието на ново съзнание в компаниите и публичните органи прави възможно подобряването на енергийната сигурност и подобряването на технологичните иновации, особено в инженерните сектори.

Насърчаването на устойчив растеж означава също така осигуряване на икономическо развитие в средносрочен и дългосрочен план, като по този начин се полагат основите за по-стабилен пазар на труда . Всичко това води до нови работни места, растеж на работните места и по-добри перспективи за младите хора.

Ролята на образованието и обучението за придобиване на устойчиви умения
Обръщането на повече внимание на околната среда и енергийният преход са все по-неразделна част от технологичното развитие и икономическия растеж. Стратегическата и споделена цел за насърчаване на устойчив модел трябва да насърчава човешкото развитие, без да засяга деликатния баланс на планетата. Поради тези причини инвестициите в бъдещите поколения, създаването на споделена стойност и широкото осъзнаване на екологичните проблеми са от съществено значение. Образователните и обучителни програми в областта на околната среда позволяват да се постави основата за появата на нови идеи, които се основават на защитата на екосистемата, преди икономическата устойчивост.