Какво представляват зелените работни места и къде са те?

Какво представляват зелените работни места и къде са те?

Справянето с големите екологични предизвикателства (напр. изменението на климата) включва адаптиране на базата от умения и следователно състава на работната сила. Неотдавнашните интервенции както под формата на регулиране на околната среда, така и на предоставянето на субсидии – съживиха дебата дали политиките за околната среда което води до създаване или съответно намаляване на определени работни места. Съществуващите емпирични доказателства за екологичната заетост обаче са ограничени по отношение на времеви период и обхват поради ограничения на данните. Все още няма доказана статистика за така наречените зелени работнми места и съответно колко души са заети в тези сфери. Няма точно описание на това какво е зелена професия. 

Емпиричното идентифициране на зелената заетост е предизвикателство поради две причини. Не е лесно да се дефинира какво е зелена работа, като се има предвид широкият спектър от действия, посветени на устойчивостта на околната среда  например, намаляване на замърсяването и експлоатацията на ресурсите, до предотвратяване на замърсяването чрез намаляване на използването на енергия и материали.  

Професионалното класифициране по екологичност обхваща работни места, които изпълняват предимно екологични задачи (напр. инженери по околната среда, монтажници на слънчеви фотоволтаици или техници на инсталации за биомаса) професии, при които работните задачи по околната среда са част от по-широк набор от дейности (напр. , електроинженери, работници с метали или ламарина или майстори на покриви) и работни места, които се ангажират екологични задължения само от време на време (напр. традиционни инженерни професии, маркетинг мениджъри и строителни работници).

  • Зелената заетост расте  по-бързо от общата заетост, поради редица фактори насочени към подобряване на климата, средата на живот, устойчивостта на компаниите и продуктите;
  • Зелените работни места са предимно висококвалифицирани работни места - нивото на висококвалифицираните професии (мениджъри , професионалисти и техници) е по-високо в сравнение с нискоквалифицираните професии, с изключение на работните места за монтаж и поддръжка. Наистина нискоквалифицираните зелени работни места, особено тези, които са по-пряко изложени на кризата от COVID19, като строителството претърпяват рязко свиване.
  • Зелените работни места са по-високо платени и заплащането ще расте в бъдеще;
  • Зелената заетост е по-концентрирана във високотехнологичните области.

Екологизирането на икономиката носи ли положителни ефекти отвъд екологичните цели?

По-прецизната оценка на диференцираното въздействие на зелената икономика върху растежа и пакета от зелени стимули изисква допълнителен анализ на различни нива  въз основа на данни за зелено производство и износ. Потенциалът за създаване на работни места свързани със зелената заетост трябва да се противопостави на подобряването на благосъстоянието поради по-добри условия на околната среда, осигурени от зелената заетост, за да се определят по-добре количествено общите социални разходи и ползи от зелената заетост.